No4043模特夏西CiCi大理旅拍浴室性感比基尼半脱泡泡浴火辣诱惑写真43P夏西秀人网

No4043模特夏西CiCi大理旅拍浴室性感比基尼半脱泡泡浴火辣诱惑写真43P夏西秀人网

【方歌】子踝丑腰寅在目,卯面辰头巳手属,午胸未腹申在心,【方歌】子不治头君须认,丑日腰耳寅胸应,卯日鼻脾辰膝腰,巳手午心真快捷方式,未头手足申头背,酉行膝背同其类,戍日在阴头面间,亥日游行头颈位。肺主气,劳伤元气,腠里不密,外寒搏之,致生气瘿、气瘤宜清肺气、调经脉、理劳伤、和荣卫,通气散坚丸主之。

[2]足内踝红肿,名绕踝风也。[2]刺三分,留六呼,灸三壮至七壮,炷如小麦,然灸不及针。

车前子一钱半 防风一钱 桔梗一钱 元参一钱 五味子五分 知母二钱   黄芩一钱 细茶二钱半 茺蔚子一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。服酒七日后,禁见风为效,忌口及房欲。

肝俞主灸积聚痛,兼灸气短语声轻,更同命门一并灸,能使瞽目复重明。故手太阴之脉,必自足厥阴经之支者期门穴,  循行中脘穴,上膈属肺,以交于手太阴肺经也。

法宜艾叶、老葱熬汤,每日先薰后洗。还睛参味伤知细,芩桔车前元地茺。

 <3>但出血不多,亦无瘀血者,以外治之法治之。 紫因血滞,白因气滞。

Leave a Reply