KV番号大全

KV番号大全

今人不识此语,而于阳虚阴盛之人,一概用之,以冀回阳,百治百死。寒湿腰痛,有服麻黄附子细辛汤而愈者否?

《经》云:吐则亡阳。因阴虚者,阴虚则火旺。

肝火与心胃邪旺,其势其不可扑灭。一年节令,病气之变化无穷,六气循环,各令之机关可据。

厥冷不厥冷,有汗无汗,可以手摸,两手之,可以指取,所谓切也。《书》曰:允执厥中。

因内伤而致者,由素秉阳衰,有因肾阳衰而不能启真水上升以交于心,心气即不得下降,故不卧;有因心血衰,不能降君火以下交于肾,肾水即不得上升,亦不得卧。若妄以为阴虚,而以养阴法治之,百无一生。

[眉批]从阴从阳,顺往逆来,是用药调气机之手眼,亦医门讲理法治病之权衡。今血液骤伤,阳明之内热立作。

Leave a Reply