Vol008美女主播琳琳ailin第三套写真64P琳琳ailin糖果画报

Vol008美女主播琳琳ailin第三套写真64P琳琳ailin糖果画报

此但去其邪,邪去气自舒矣,须分别观之。当口糜发时,用泻心导赤散,滚汤淬服。

口疳,多食肥甘,积热所致,用口疳药吹之。记先师所论,凡上热犹鸟巢高巅,射而取之。

如脉缓,体重节痛,腹胀自利,米谷不化,湿也,平胃散。此证未有不因真气不周而病者,故黄为必用之君药,防风为必用之臣药,黄助真气者也,防风载黄助真气以周于身者也,亦能发散风邪。

冬伤寒云云,谓耗伤肾水,阴精泄而不藏,阴虚则火炎,至春阳气发动,炎炎之势不可遏止,一为风寒所郁,故温热病生耳。一服愈,如痢止疟复作,乃阳得补而渐伸,能与阴争,故疟复作,吉兆也。

 肺气果盛,当清肃下行而不喘,以火入于肺,肺气衰乃喘耳。又雄黄、白矾、苦丁香为末,霜梅肉捣膏作条,入鼻内,亦效。

痰在额,额闷痛,眉棱痒痛。鼻痛,葛根、竹叶、青黛、薄荷、防风、石膏、升麻、石斛。

Leave a Reply