AISS爱丝若兮最大尺度

AISS爱丝若兮最大尺度

 故真气者,所受于天,与谷气并而充身也。下而尽于下,在脉则尽于尺部,在体则应于少腹足中。

阳实阴虚,故为内崩失血之证。外感之寒先病在表,后传入里,必发热而恶寒,此伤寒之寒病也;直中之寒,手足厥冷,并不发热;痼冷在内,遇寒而发,暴猝厥逆,其势尤重,此中寒门之寒病也。

 盖气属阳而无形,血属阴而有形,而人之形体,以阴而成,人之所以生成者,血脉也。若阴中又分阴阳,则肾属人之水,故曰“牝脏”,阴中之阴也;肝属人之木,木火同气,故曰“牡脏”,阴中之阳也;脾属人之土,其体象地,故曰“牝藏”,为阴中之至阴也。

喘为气不足,浮为肺阴虚,肺虚于上,则气不行而积于下,故上虚则为惊,下实则为积气在胸中。毁之失实者,谓川芎一味,辛散太过,恐血未生而气先耗。

天癸竭绝,故形体衰坏而不能有子矣。肾阴不足而亦泻之,以阳邪俱盛也,故必表里兼泻,而后可遏其势。

余则一眼觑破,既非圣经贤传,何妨割裂?盖胃气上注于肺,本出一原,虽胃为阳明,脉上出于人迎,肺为太阴,脉下出于寸口,而其气本相贯,故彼此之动,其应若一也。

Leave a Reply