No3151嫩模大白兔吖私房性感白衬衣配黑短裙黑丝裤袜秀美腿诱惑写真38P大白兔秀人网

No3151嫩模大白兔吖私房性感白衬衣配黑短裙黑丝裤袜秀美腿诱惑写真38P大白兔秀人网

磁罐掺患处,血止、痛定、肌生,累用应效如神。此症全赖胃气冲和可愈,若胃气不和,则烦而悸矣。

 太阳病,发热汗出,身仍灼热,脉浮汗出,身重多眠鼻鼾者,风温也。(以上治痰火气风。

另有阴症恶寒,治宜温经,又各不同,此直中三阴中寒恶寒也。若发热无汗,脉浮紧,此太阳伤营之表症也。

此为水饮,消饮丸、倍术丸、(方并见水饮类。 但中间有药辅之耳。

 至若黄芩一辈,则指为大寒,不敢用之,不思药病不相当,鲜克有济,继今退热而热不去者,须用黄芩。若不转失气,此但初头硬,后必溏,攻之必胀满不食。

发作有时,非发作定期,乃言发作时,必现太阳时候。又曰∶伤于丹溪云∶伤风属肺者多,宜辛温或辛凉之剂散之,如桂枝汤、参苏饮、消风散、羌活散,桂枝汤治太阳经,伤风头疼、身痛,或翕翕发热,或洒洒恶风,自汗(无汗者不可服。

Leave a Reply