Vol060绮里嘉ula三亚旅拍第四辑40P绮里嘉美媛馆

Vol060绮里嘉ula三亚旅拍第四辑40P绮里嘉美媛馆

荆芥、防风,散风邪而升郁热。昆谓肾主目之瞳子,肾水虚竭,故令目昏。

朱子曰∶虻,贝母也,采之以疗郁结之疾。 东垣曰∶白葵花治白带,红葵花治赤带。

能伸而不能屈者,病在骨。 若主湿郁,加白芷、茯苓。

蓄极而通,必作翻胃者,势也。故桂心、附子、吴朱萸辛热之品也,半夏、陈皮辛温之品也,川芎、当归、杏仁辛润之品也。

口糜本于湿热,湿热不去,必至疳蚀。天地之气一降,则万物皆死,观乎天地之升降,而用升麻、柴胡之意,从可知矣。

凡有此疾者,宜与明医攻疗之。又撼之,其妻惊视之,舌肿已满口,不能出声。

Leave a Reply