GAV福利视频在线观看

GAV福利视频在线观看

仲景见麻黄脉症,即用麻黄汤,见桂枝脉症,便用桂枝汤。言中风脉多缓,然亦有脉紧者;伤寒脉当紧,然亦有脉缓者。

伤寒六七日,无大热,其人躁烦者,此为阳去入阴故也。 太阳与阳明合病,必自下利,葛根汤主之。

”未发热时,阳犹在卫,用桂枝汤啜稀热粥,先发其汗,使阴出之阳,谷气内充,而卫阳不复陷,是迎而夺之,令精胜而邪却也。所以然者,肝之相火,本少阳之生气,而少阳实出于坎宫之真阴。

阳病制白虎、承气以存阴,阴病制附子、吴萸以扶阳。今伤寒书皆以膀胱为太阳,故有传足不传手之谬。

按伤寒脉浮,自汗出,微恶寒,是阳明表症;心烦,小便数,脚挛急,是阳明里之表症。 欲救邪风者,宜桂枝汤主之。

于葛根汤加半夏,兼解少阳半里之邪,便不得为三阳合病。然此但言病机发见,非即可下之症也,必谵语、潮热、烦躁、胀痛诸症太阳总纲示人以正面,阳明总纲反示人以底板。

Leave a Reply