No060欧美豪乳蜂腰爆臀娘写真套图45P欧美嫩模果团网

No060欧美豪乳蜂腰爆臀娘写真套图45P欧美嫩模果团网

 是方即桂枝汤加麻黄、葛根也。小柴胡条中有心烦心下悸之证,想可无事他求也。

程应旄曰:如汗后亡阳动经,渴躁□语;下后虚烦,结胸痞气;吐后内烦腹胀满,温针后吐衄惊狂之类,纷纭错出者,俱是为前治所坏,后人切不得执成法以救逆。□满在□而不在腹,舌苔白而不黄,皆少阳之见证多。

下利清谷,手足厥冷,脉微欲绝,里阴盛极也。「结胸」二字,当是「大便」二字。

因风邪郁于阳,故病发热也。背恶寒为阴阳俱有之证,如阳明病无大热,口燥渴,心烦背微恶寒者,乃白虎加人参汤证也。

四时令气,正气也;非时之气,邪气也。若热随血去,必通身汗出而解矣。

 伤寒一、二日至四、五日,而厥者,必发热,前热者后必厥,厥深者热亦深,厥微者热亦微,厥应下之,而反发汗者,必口伤烂赤。诸药寒温不一,必需甘草以和之。

Leave a Reply