Yovi花帽水母写真图片25PYovi克拉女神

Yovi花帽水母写真图片25PYovi克拉女神

窃谓前症初起未成脓者,用活命饮、隔蒜灸治而消之。或以象牙和敷之,其治鱼刺入肉嚼吴茱萸封之,自烂出。

若热不止,或肿痛反甚,虚热内作也,用人参黄汤。脾经热,用犀角汤。

痒而作渴者,气血俱虚也,十全大补汤之类。一小儿缺盆患之,内外敷服败毒之药,发热肿痛,按之则软,此脓内溃也,喜其右腮白,左腮黄,乃脾胃相生,其病易愈,遂针出脓,用托里散而愈。

一小儿臂痈肿痛,大便干涩,用泻黄散,但面色痿黄,此脾经气血虚也,先用补中益气汤加熟地黄,两月余大便渐利,恶寒发热,此邪气去而真气虚也,用托里散、八珍汤而痊。金黄散治天泡疮,消毒止痛。

丹溪云∶欲发疮疹,先身热惊跳搐搦,此非惊风,宜用发散之药。肿痛便赤者,肝火阴虚也,用加味逍遥散加龙胆草、生地黄。

婴儿实与乳母一体,凡患疮疾,但审乳母肝经有热,用加味小柴胡汤之类。 大凡发热肿痛,大便不结,用仙方活命饮及隔蒜灸法。

Leave a Reply